Hem

Medlemssidor

Ytterligare info

Larmcentral

POSOM

Tsunamikatastrofen

Förfrågan

Kontakt info

 

 

In arduis fidelis

 

Krisberedskapsförbundet - Jourhavande Krisgrupp

I dagens moderna samhälle hamnar många yrkesgrupper regelbundet i situationer som kan vara starkt psykiskt påfrestande, det kan vara rån eller händelser med inslag av våld eller hot, allvarliga olyckor, katastrofer, arbetskamrats död, omfattande massmedial stress eller andra traumatiska händelser som starkt påverkar enskilda medarbetare.

Med hänsyn till detta finns det ur ett mänskligt perspektiv stort behov av förebyggande åtgärder och professionell krishantering. Gällande arbetsmiljöföreskrifter samt företagsekonomiska värden gör det också nödvändigt att planera och organisera en effektiv krishantering, att fungera som personalens skyddsnät vid svåra situationer. Läs mer

Trygghet - dygnet runt, året om

Jourhavande Krisgrupp (JKG) ingår i Krisberedskapsförbundet och är ledande inom svensk krishantering. JKGs verksamhet syftar till att stödja den operativa sidan av medlemsorganisationers krishantering vilket omfattar både förebyggande arbete i form av riskanalyser, krisplanläggning, utbildning av chefer, personalkonsulenter, skyddsombud och andra nyckelpersoner samt dygnet runt support vid allvarliga krishändelser och därefter långsiktigt traumabearbetningsstöd till drabbad personal.

Helhetsperspektiv på krishantering

Jourhavande Krisgrupp tillämpar POSOM metoden som omfattar det första psykiska och sociala omhändertagandet och därefter krisbearbetning i form av defusing-, debriefing- eller sorgesamtal. Vid särskilda behov då en medarbetare drabbats av en djupare stress- eller krisreaktion, erbjuds ett fördjupat samtalsstöd hos våra psykologer eller psykoterapeuter. Utförd krisbearbetning följs alltid upp under minst ett år efter händelsen, berörda kontaktas av krisstödspersonalen i samråd med uppdragsgivaren.

Jourhavande Krisgrupp ingår i Krisberedskapsförbundet och består av legitimerade debriefingledare, psykologer samt psykoterapeuter. A och O vid krishantering är ett väl genomtänkt förebyggande arbete samt professionell och erfaren krishanteringspersonal i beredskap för akut krisstöd och långsiktig krisbearbetning.

In arduis fidelis - trogen i motgång!